Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na rok szkolny 2022/23:

 1. Szkoła Podstawowa Montessori w Augustowie (dalej Szkoła) jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i została wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez gminę Miasto Augustów.
 2. Szkoła sama określa zasady rekrutacji dzieci do szkoły.
 3. Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 rozpoczyna się od 14 lutego 2022 r.
 4. Za rekrutację odpowiada Zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor, wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej oraz psycholog.
 5. W trakcie rekrutacji do szkoły priorytetowo traktowane są dzieci, które ukończyły nasze przedszkole.
 6. Sam fakt ukończenia przedszkola nie jest gwarancją przyjęcia do szkoły podstawowej. 
 7. Zespół rekrutacyjny w procesie decyzyjnym bierze pod uwagę:
  1. elementy wychowawcze i społeczne (komunikatywność, budowanie kontaktu, nastawienie do ludzi, samodzielność, umiejętność planowania własnej pracy i zarządzania nią).
  2. gotowość dziecka do edukacji w szkole (czytanie, pisanie, liczenie, wiedza o świecie)
  3. zasoby jakimi dysponuje szkoła i to czy może odpowiedzieć na potrzeby konkretnego dziecka.
 8. Rekrutacja do Szkoły przebiega wg. poniższych etapów:
  1. 14-22 lutego 2022 – wypełnienie formularza ankiety rekrutacyjnej, 
  2. 28 lutego 2022 – wstępne informacje o wynikach rekrutacji dla rodzin z naszego przedszkola,
  3. 1-14 marca 2022 – spotkania informacyjne na terenie szkoły, przekazanie rodzicom pakietu informacyjnego o szkole oraz metodzie Montessori, 
  4. spotkanie rekrutacyjne z dyrektorem i psychologiem/przedstawicielem org. prowadzącego, 
  5. spotkanie w szkole z dzieckiem, udział w zajęciach,
  6. informacja zwrotna, wyniki rekrutacji, podpisanie umów.
 9. Etapy 4-5 są obowiązkowe jedynie dla rodziców dzieci, które nie ukończyły naszego przedszkola,
 10. Dyrektor może zmienić zasady i etapy rekrutacji, w zależności od sytuacji epidemiologicznej lub innych niezależnych od niego okoliczności.
 11. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor kierując się dobrem obecnych i przyszłych uczniów.
 12. Rodzice kandydata są informowani o decyzji Szkoły ustnie oraz drogą mailową.
 13. Jeśli decyzja jest pozytywna, Rodzice kandydata otrzymują (e-mail) wzór umowy do zapoznania się i podjęcia ostatecznej decyzji w terminie 7 dni od otrzymania w/w dokumentów. 
 14. Proces rekrutacyjny kończy się skutecznym zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Rodzicami kandydata i Szkołą. 
 15. Umowy szkolne zawierane są na okres roku szkolnego i przy woli obydwu stron mogą być przedłużane na kolejne lata.
 16. Zatajenie przez Rodziców w czasie procesu rekrutacyjnego istotnych informacji dotyczących specyficznych trudności może skutkować unieważnieniem umowy.
 17. Pracownicy sekretariatu oraz członkowie Zespołu rekrutacyjnego nie udzielają szczegółowych informacji o przyczynach odmowy przyjęcia dziecka do szkoły lub znalezienia się na określonym miejscu na liście rezerwowej. 
 18. Szkoła na każdym etapie rekrutacji może odmówić przyjęcia ucznia, mimo posiadania wolnych miejsc, bez konieczności podawania przyczyny.
 19. Rodzice, biorąc udział w rekrutacji, oświadczają, że wyrażają zgodę na powyższe zasady.

Augustów, 14.02.2022 r.