Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na rok szkolny 2023/24:

 1. Szkoła Podstawowa Montessori w Augustowie (dalej Szkołą) jest placówką niepubliczną i została wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez gminę Miasto Augustów.
 2. Szkoła sama określa zasady rekrutacji dzieci do Szkoły.
 3. Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 rozpoczyna się 20 lutego 2023 r.
 4. Za rekrutację odpowiada Zespół rekrutacyjny, w skład którego wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę, dyrektor, wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej oraz zespół psychologiczno-pedagogiczny.
 5. W trakcie rekrutacji do Szkoły priorytetowo traktowane są dzieci, które ukończyły Przedszkole Montessori w Augustowie.
 6. Sam fakt ukończenia przedszkola nie jest gwarancją przyjęcia do Szkoły. 
 7. Zespół rekrutacyjny w procesie decyzyjnym bierze pod uwagę:
  1. elementy wychowawcze i społeczne (komunikatywność, budowanie relacji, nastawienie do ludzi, samodzielność, umiejętność planowania własnej pracy i zarządzania nią),
  2. gotowość dziecka do edukacji w szkole (czytanie, pisanie, liczenie, wiedza o świecie),
  3. zasoby jakimi dysponuje Szkoła i to czy może odpowiedzieć na potrzeby konkretnego dziecka biorąc pod uwagę funkcjonującą już grupę.
 8. Rekrutacja do Szkoły przebiega wg poniższych etapów:
  1. 20 lutego – 2 marca 2023 – wypełnienie formularza ankiety rekrutacyjnej online: https://forms.gle/tr3mctGwXe1UdXNR7  
  2. 6 – 15 marca 2023 – spotkanie informacyjne dla rodziców na terenie Szkoły, informacja o spotkaniu przesłana zostanie na e-mail podany w formularzu,
  3. do 21 marca 2023 – wstępne informacje o wynikach rekrutacji dla rodzin z Przedszkola Montessori, informacja dla pozostałych rodzin o wolnych miejscach lub zakończeniu rekrutacji,  
  4. do 31  marca 2023 – indywidualne spotkania rekrutacyjne z rodzicami spoza Przedszkola Montessori w ramach wolnych miejsc oraz udział dzieci w zajęciach w Szkole,
  5. do 7 kwietnia 2023 – informacja zwrotna, ostateczne wyniki rekrutacji, podpisanie umów.
 9. Dyrektor może zmienić zasady i etapy rekrutacji, w zależności od sytuacji epidemiologicznej lub innych niezależnych od niego okoliczności.
 10. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor kierując się dobrem obecnych i przyszłych uczniów.
 11. Rodzice kandydata są informowani o decyzji Szkoły ustnie oraz drogą mailową.
 12. Jeśli decyzja jest pozytywna, Rodzice kandydata otrzymają (e-mail) wzór umowy do zapoznania się i podjęcia ostatecznej decyzji w terminie 3 dni od otrzymania w/w dokumentów. 
 13. Proces rekrutacyjny kończy się skutecznym zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Rodzicami kandydata i Szkołą. 
 14. Umowy szkolne zawierane są na okres roku szkolnego i przy woli obydwu stron mogą być przedłużane na kolejne lata.
 15. W okresie 20.02.2023 – 31.05.2023 mogą odbywać się spotkania i komunikacja Szkoły z rodzicami obecnych uczniów, mające na celu ustalenie czy zarówno rodzice jak i Szkoła są gotowi do podpisania umowy na kolejny rok szkolny.
 16. Zatajenie przez Rodziców w czasie procesu rekrutacyjnego istotnych informacji dotyczących specyficznych trudności lub zdrowia dziecka może skutkować unieważnieniem umowy.
 17. Pracownicy sekretariatu oraz członkowie Zespołu rekrutacyjnego nie udzielają szczegółowych informacji o przyczynach odmowy przyjęcia dziecka do Szkoły lub znalezienia się na określonym miejscu na liście rezerwowej. 
 18. Szkoła na każdym etapie rekrutacji może odmówić przyjęcia ucznia, mimo posiadania wolnych miejsc, bez konieczności podawania przyczyny.
 19. Rodzice, biorąc udział w rekrutacji, oświadczają, że wyrażają zgodę na powyższe zasady.

Augustów, 20.02.2023 r.